Litteraturliste

Aasland, Anne. B. (1992) Kvinnemishandel på norsk Om utvikling mot vold i moderne parforhold. Universitetsforlaget, Oslo

American Psychiatric Association (1994) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disordes (4.ed). Washington D.C., American Psychiatric Press

Andkjær Olsen, O. & Køppe, S. (1986) Freuds Psykoanalyse (2. udgave)

Gyldendals Bogklub, Nordisk Forlag AS, København

Athens, Lonnie H. (1974) The Self and the Violent Criminal Act Urban Life and Culture, Vol. 3 No 1, p.98-112

Bergmark, B. & Lundberg, Gunilla. H. (1995) Stryptag, famntag, klapp eller död En reportagebok om kvinnomisshandel. Carlssons Bokforlag, Stockholm

Berne, Eric (1974) Hvad er det vi leger? Menneskets relationspsykologi (2.udgave, 1.oplag) Nordisk Bogproduktion A.S. Haslev

Bertelsen, Preben (2001) Personlighedspsykologi (1. udg., 1. oplag)

Frydenlund Grafiske, København

Brink, Ole (red.) (2000) Voldtægtsofre Håndbog for fagpersoner. Center for voldtægtsofre ved Århus Universitetshospital

Brun, Birgitte & Knudsen, Per (1998) Psykologisk undersøgelsesmetodik -

En basisbog Dansk Psykologisk Forlag, København

Boscolo, L., Cecchin, G., Hoffman, L. & Penn, P. (1991) Milano Metoden

Hans Reitzels Forlag, København

Carver, C.S. & Scheier, M.F. (1992) Perspectives on Personality (Second edition)

Chapter 13, Social-Cognitive Learning Theories, p.330-362. Allyn and Bacon, USA

Celani, David P. (1994) The Illusion of love Whey the Battered Women Return to Her Abuser. Columbia University Press. New York, USA

Christensen, Else (1984) Vold ties ikke ihjel En bog om vold mod kvinder i parforhold

Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København

Christensen, Else & Koch-Nielsen, Inger (1992) Vold ude og hjemme

Social Forskningsinstituttet, København

Christensen, Else & Persson, Lenie (red.) (1998) Når mor får bank - en mosaik om børn i voldsramte familier. Socialt Udviklingscenter SUS, København

Counts, Dorothy A.; Brown, Judith K. & Campell, Jacquelyn C. (1992)

Sanctions and Sanctuary Cultural Perspectives on the Baeting og Wives

Westview Press, USA

Crichton-Hill, Y. (2001) Challenging Ethnocentric Explanations of Domestic Violence Trauma, Violence & Abuse: A review Journal Vol.2, No.3, p.202-214

Czapkowski, Jette (1999) Den traumatiserede personlighed - et studie af personlighedens betydning for krisetilstandens udtryk og behandling. Kandidatafhandling, Aarhus Universitet

Dahl, A.A,; Eitinger, L.; Malt, U.Fr. & Retterstøl, N. (1995) Lærebok i psykiatri (2.oplag) Universitetsforlaget, Oslo

Danmarks Statistik; Arbejdsmarkedsstyrelsen & Ligestillingsrådet (1995)

Kvinder & mænd Danmarks Statistik, København Ø

Dell, P.F. (1989) Violence and the Systemic View: The Problem of Power

Family Proces, 28. p.1-12

Denmark, F. L. & Paludi, M. A. (1993) Psychology of Women A Handbook og Issues and Theories. Greenwood Press, Westport, USA

Dutton, Donald G. (1984) Interventions into the problem og wife assault: Therapautic, policy and research implications Canadian Journal of Behaviour, Sci.Comp. 16 (4)

Dutton, Donald G. (1994) The Origin and Strukture of the Abusive Personality

Journal of Personality Disorders, 1995, Vol.8(3), p.181-191

Dutton, Donald G. (1995) Male Abusiveness in Intimate Relationships

Clinical psychology Review, 1995, Vol.15(6), p.567-581

Dutton, Donald G. (1995a) The Domestic Assault of Women Psychological and Criminal Justice Perspectives. UBC Press, University of British Columbia, Canada

Dutton, Donald G.; Starzomski, A. J. & Ryan, L. (1996) Antecedents of Abusive Personality and Abusive Behavior in Wife Assaulters Journal of Family and Violence, 1996, Vol.11(2), p.113-132

Dutton, Donald G.; Brodnarchuk, M.; Kropp, R.; Hart, S. D. & Ogloff, J. P. (1997)

Client Personality Disorders Affecting Wife Assault Post-Treatment Recidivim

Violence and Victims, 1997, Vol.12(1), p.37-50

Dutton, Donald G. & Haring Michelle (1999) Perpetrator Personality Effects on Post-Separation Victim Reactions in Abusive Relationships Journal of Family Violence, 1999, Vol.14(2), p.193-204

Egelund, M.; Abrahams, R.; Jensen, B. Åbo; Jørgensen, P.; Riber, J.; Rudby, P. & Warhuus, L. (1997) En forskel, der gør en forske Reflekterende processer hos børn, forældre og personale på en døgninstution. Hans Reitzels Forlag, København

Elklit, Ask (1988) Focus på hårdt ramt gruppe Ofre for kriminalitet. Samvirke, årg. 61, nr. 2, p.34-36

Elklit, Ask (1993) Offer for vold En psykologisk undersøgelse af sagesløse voldsofres situation, oplevelser og efterreaktioner. Aarhus Universitetsforlag

Elklit, Ask (1994) PTSD - en afløser for krisebegrebet? I K.-E. Sabroe et al. (eds). Psykologi i et jubilæumsperspektiv. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. p.221-

Elklit, Ask & Knudsen, Maiken (2000) Psykiske følger efter en voldtægt i Ole Brink (red) Voldtægtsofre. Håndbog for fagpersoner, Center for Voldtægtsofre ved Århus Universitetshospital

Elklit, Ask og Simonsen, Erik (2001) MCMI-III. En introduktion til Millon Clinical Multiaxial Inventory Korrekturkopi fra Dansk Psykologisk Forlag

Freud, S. (1993) Psykoanalysen i grundtræk Oversat efter Abriss der Psychoanalyse af Bjørn Nake. Det lille Forlag, Frederiksberg

Haj-Yahia, M.-M. (2000) Wife Abuse and Battering in the Sociocultural Context of Arab Society Family-Proces. Sum; Vol 39(2), p.237-255

Hamberger, L. Kevin & Hastings, James E. (1986) Personality Correlates of Men Who Abuse Their Partners: A Creoss-validation Study Journal of Family Violence, 1986 Dec. Vol.1(4), p.332-341

Hansen, Edith (1991) På afstand af vold? En undersøgelse af kvinders livssituation efter bruddet med en voldelig mand. Sikon. Socialministeriets Informations- og Konsulentvirksomhed.

Herman, J.L. (1995) I voldens kølvand. Hans Reitzels Forlag, København

Hill, Winfred F. (1990) Learning A Survey of Psychological Interpretations (Fifth Edit) Northwestern Universitu, Harper Collins, Publishers, Inc.

Hilton, N.Zue (1992) Battered Women´s Concerns About Their Children Witnessing Wife Assault Journal of Interpersonal Violence Vol (7)1 p.77-86

Holmberg, Lars (1999) Inden for lovens rammer - politiets arbejdsmetoder og konkrete skøn. Gyldendal

Janoff-Bulman, R. (1992) Shattered Assumptions New York. The Free Press

Jones, Elsa (1996) Familieterapi i systemisk perspektiv Udviklingstendenser inden for systemisk terapi efter Milano-modellen. Oversættelse ved Henny Thomsen. Dansk psykologisk Forlag, København

Karpatschof, Lone & Karpatschof, Benny (1981) Voldens væsen I: Vold og modvold i Danmark – myter og virkelighed. Redigeret af Jørgen Pauli Jensen & Jytte Thorbek

Hekla Forlag ApS, København

Karpatschof, Lone (1983) Kvinders svaghed – en undersøgelse af hustrumishandling

Antropos, Copenhagen

Karpatschof, Lone (1985) Kærlighedens ofre – om udforskningen af hustruvold

Psyke & Logos, 1985, 6, p.116-150

Karterud, S. & Monsen, J.T. (red.) (1997) Selvpsykologi Utviklingen etter Kohut Oslo: Ad Notam Gyldendal

Katzenelson, Boje (1994) Aggression Danmarks Nationalleksikon,Bind I, p.146-151

Kelstrup, Anders (1981) Hvorfor lider flere kvinder end mænd af depression? Temanummer om "Kvinder og depression" , Amalie -galebevægelsens blad, København

Kirkegaard, Aase (red.) (1994) Vold nok! CDR-Forlag, Århus

Kjøldbye, Morten (1998) Borderline PsykInfo Forlaget, Psykiatrisk Videnscenter,

8240 Risskov

Kohut, Heinz (1990) Selvets psykologi Oversat af Mette Andersen

Hans Reitzels Forlag A/S, København

Koss, M. P.; Goodman, L. A.; Browne, A.; Fitzgerald, L. F.; Keita, G. P. &

Russo, N. F. (1994) No Safe Haven Male Violence Against Women at Home, at Work and in the Community. American Psychological Association, Washington, DC

 

Kristiansen, B.Binger (red) (1995) Når filmen knækker Hjælp til voldsramte familier

Hans Reitzels Forlag A/S, København

Kvale, Steinar (1997) Interview En introduktion til det kvalitative forskningsinterview

Oversat af Bjørn Nake, Hans Reitzels Forlag

Kruuse, Emil (1999) Kvalitative forskningsmetoder i psykologi og beslægtede fag Dansk psykologisk Forlag, København

Laporte, Lise & Guttman, Herta (1996) Traumatic Childhood Experiences as Risk Factors for Borderline and Other Personality Disorders Journal og Personality Disorders. 1996 Fal. Vol.10(3), p.247-259

Lee-Hargrove, Elenora (1996) An Examination of the Personality Structure of Currently and Formerly Psysically Abused Women in Interpersonel Relationsships.

Dissertation from The Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences of Howard University. UMI Dissertation Service, Bell & Howell Company, Michigan

Levine, Peter A. (1998) Væk tigeren - helbredelse af traumer Oversat af Frank Robert Pedersen. Borgens forlag,

L.O.K.K. årsstatistik 2000 Af Kirsten Dybtved, Formidlingscentret for socialt Arbejde 2001, 6700 Esbjerg

Mead, G.H. (1962) Mind, Self and Society Chicago: University of Chicago Press

(orig. 1934)

Michaelsen, Kirsten (2000) Frivillige på kvindekrisecentrene. Portræt af en kultur.

Center for frivillig socialt arbejde, 5100 Odense

Millon, Theodore (1997) MCMI-III Millon Clinical Multiaxial Inventory-III

Manual Second Edition. Dicandrien, Inc. National Computer Systems, Inc. USA

Millon, Theodore & Everly, George S. Jr. (1985)

Personality and its Disorders: A Biosocial Learning Approach John Wiley & Sons, USA

Munkholm, Henrik (2001) Når voldsmænd søger hjælp Artikel i Læge Helse, Helse København 6.årg. nr.6, p.11-12

Nielsen, Thomas (1995) Depression, psykologisk forståelse og behandling

Dansk Psykologisk Forlag, København

Nudansk Ordbog (1988) Redaktion af 13. udgave Becker-Christensen, C.; Heltoft, Lars; Henriksen Carol & Widell. (5.oplag) Politikens Forlag

Nørregård, J. Rytter (1997) Medicinske Fagudtryk Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

Peterstrand-Nilsson, Marianne (1999) Vold i parforhold Den indre verden hos mishandlede kvinder. Oversat af Maria Damsholt. Gyldendal

Politiken Weekly (2000) Må man tæve konen i Tyrkiet? Kronik af Mehmet Ümit Necef onsdag den 4.okt. 2000, p.25

Rigspolitiet (1995/96) Vold på gaden, i hjemmet og på arbejdet. Oversigt over resultater fra voldsoffer-undersøgelsen 1995/96 Rigspolitichefens trykkeri, København

Rosenhan, David L. & Seligman Martin E.P. (1995) Abnormal Psychology (3. edit.) W.W.Norton & Company, Inc. USA

Råkil, Marius (1998) Counselling Men Battering Their Partners Upubliceret artikel. Foredrag om vold i familien, holdt i Singapore 1998

Schultz LovBibliotek 114 (1999) Lov om social service. Lov om aktiv socialpolitik

(5. Udgave) Schultz Information, Albertslund

Shainess, Natalie (1979) Vulnerability to Violence: Masochism as Process America Journal of Psychotherapy. Vol 33(2) p.174-189

Simonsen, Erik (1998) Personlighed og personlighedsforstyrrelser - om adfærd, følelser, hæmninger og selvopfattelse. Psykiatrifondens Forlag, København

Simonsen, Erik & Strandbygaard, Niels (1994) Theodore Millon Introduktion til Millons teorier og forskningsinstrumenter Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi, Kbh. IPTP´s Forlag, Roskilde

Skjørten, Kirstin (1988) Når magt bliver vold - en analyse av seksualiseret vold i parforhold. KS-serien nr.4. Institut for Kriminologi og Straffret, Oslo

Snare, Annika; (red): Kongstad, A.; Kyvsgaard, B. & Storgaard, A. (1998)

Kvinder, der dræber - et pinatek i Kvinder på randen, p.32-55, Aarhus Universitetsforlag

Sonkin, J. S.; Martin, D. & Walker, Lenore E. A. (1985) The Male Batterer A treatment Approach Springer Publishing Company. USA

Strack, Stephen (1999) Essentials of Millon Inventories Assessment John Wiley & Sons, Inc. USA

Straus, M. A., Gelles, R. J. & Steinmetz S. K. (1980) Behind Closed Doors Violence in the American Family Anchor Press Editon, USA

Strauss, Kathleen L. (1996) Differential Diagnosis og Battered Women through Psychological Testning: Personality disorder or Post-Traumatic Stress Disorder?

Dissertation from The Faculty of the California School ogf Professional Psychology.

UMI Dissertation Service, Bell & Howell Company, Michigan

Svenstrup, Anna (1989) Psykologisk intervention til voldsramte kvinder

Psykolog Nyt nr. 7. 43. årgang. p.205-208

Symonds, M. (1975) Victims af violence: Psychological effects and aftereffects.

The American Journal of Psychoanalysis, 1975,15, p.19-26

Visholm, S. (1991) Der skal to til en projektiv identifikation Matrix, 9, p.3-33

Walker, Lenore E. (1979) The Battered Woman Harper & Row, Publishers,

New York

Walker, Lenore E. A. (2000) The battered Woman Syndrome (2nd Edition)

Springer Publishing Company, Inc. New York

Xu, Xiao; Campbell, J.C. & Zhu, F.-C. (2001) Intimate Partner Violence Against Chinese Women: The Past, Present and furture Trauma, Violence & Abuse: A review Journal, Vol.2, No.4, p.296-315. Sage Publications

E-mailkontakt med vicekriminalinspektør Kai Herman, Glostrup Politi (2001)Til   Forsiden"