Indholdsfortegnelse
1. Indledning
 • Problemet hustruvold
 • Baggrund for valg af specialeemne
 • Ydre og indre hjælp til hustruvoldsofre
 • Psykologisk intervention på krisecentrene?
 • Personlighedens betydning i hjælpearbejdet
 • Afgrænsning af specialeemnet og problemformulering
 • Specialets dispositio
2. Undersøgelser af "Hustruvold" og "Personlighed "
 • Systemisk teori
 • Feministisk og sociologisk perspektiv
 • Voldsudøverens personlighed
 • Hustruvoldsofres personlighed
 • Sammenfatning
3. Implikationer for offerrollen ved hustruvold
 • Volden
 • Voldsformer
 • Politimyndigheds rolle ved anmeldelse af hustruvold
 • Divergerende opfattelser af volden
 • Rollen som offer
 • Offerets reaktion på volden
 • Sammenfatning
 • Definition af hustruvold
4. Hustruvoldens ætiologi
 • Feministisk forståelse
 • Sociokulturel forståelse
 • Social indlæringsteori
 • Sammenfatning
5. Afgrænsning af personlighedsbegrebet
 • Definition af personlighed
 • Klassisk strukturmodel
 • Objektrelation
 • Selvet
 • Biosocial indlæring
 • Forstyrrelser i personligheden
 • Milde personlighedsforstyrrelser
 • Svære personlighedsforstyrrelser
 • Personlighedens funktions- og strukturniveau
 • Offerrollen i personligheden
6. Undersøgelse af personlighedsmønstre
 • Udgangspunkt for undersøgelsen
 • Psykologiske test- og målemetoder
 • Metodeovervejelser
 • MCMI-III
 • Undersøgelsesmetoden
 • ekrutteringen til undersøgelsen
 • Undersøgelsesproceduren
7. Databehandling
 • PC-scoring
 • Dataanalyse og vurdering af demografiske resultater
 • Dataanalyse af modificeringsindeksene
 • Dataanalyse af personlighedsmønstre og kliniske syndromer
 • Normudvalgene
 • Personlighedsmønstrenes prævalens sammenholdt med udvalgene
 • Symptomtilstandenes prævalens sammenholdt med udvalgene
 • Opsummering af undersøgelsens dataanalyse
8. Korrelation og korrektion af undersøgelsens resultater
 • Korrelationsanalyse af råscore dataværdier
 • Korrelationsanalyse på BR-score dataværdier
 • Samvarians i kliniske personlighedsmønstre og symptomer
 • Korrektion af resultaterne fra korrelationsanalysen
9. Diskussion
 • Undersøgelsens resultater
 • Fælles personlighedsmønstre
 • 1. konstellation: Dependens som dominerende træk
 • 2. konstellation: Ængstelig/undvigende som dominerende træk
 • 3. konstellation: Narcissisme som dominerende træk
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Sammenfatning
   10. Konklusion


  Litteraturliste

  Bilag 1

  Bilag 2

  Bilag 3

  Bilag 4

  Abstract


Til   Forsiden